Europese water- en bodembeheerprojecten in Hof van Twente van start

24 april 2019

Samenwerkingsverband van 14 boeren investeert in duurzaam water- en bodembeheer

Stimuland is samen met 14 agrariërs gestart met de uitvoering van water- en bodembeheerprojecten in de gemeente Hof van Twente. In deze projecten investeren agrariërs in maatregelen die leiden tot een verbetering van de waterhuishouding en de bodemvruchtbaarheid op bedrijfsniveau én op gebiedsniveau. Deze nieuwe projecten zijn de opvolgers van het project Wijs met Water Hof van Twente waarin voor 20 agrariërs een Water- en Bodem-plan met eventuele maatregelen is opgesteld. Wijs met Water is vorig najaar afgerond. Van de 20 boeren besloten 14 te willen investeren op basis van deze plannen. De vervolgprojecten worden mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Het project Wijs met Water krijgt een vervolg in drie verschillende projecten: Gezamenlijk waterbeheer Markelosebroek, Samen voor innovatief waterbeheer Deldenerbroek-Zuid en Gezamenlijk Wijzer met Water Hof van Twente. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door en uitgevoerd in samenspraak met het waterschap Rijn & IJssel, waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente. Stimuland treedt op als penvoerder van het samenwerkingsverband en draagt in deze hoedanigheid zorg voor de coördinatie van deze projecten.

Waterbeheer Markelosebroek
Het project Gezamenlijk waterbeheer Markelosebroek is erop gericht om met acht agrariërs, waterschap Rijn & IJssel en de gemeente Hof van Twente op een innovatieve manier te werken aan de integrale verbetering van het waterbeheer in het gebied Markelosebroek. Binnen dit project worden fysieke gebiedsgerichte maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan een duurzame verbetering van de productieomstandigheden voor de betreffende agrariërs. Deze maatregelen dragen tegelijkertijd bij aan het verbeteren van de waterkwantiteit en -kwaliteit, de bodemkwaliteit en het bodemklimaat. Daarnaast starten enkele gebiedsgerichte samenwerkings- en innovatieprojecten. Denk hierbij aan flexibel optimaal peilbeheer, bodemverbetering door het benutten van maaisel, samenwerking in onderhoud en klimaatbestendige maatregelen op perceelniveau.

Samen voor innovatief waterbeheer Deldenerbroek-Zuid
Het project in Deldenerbroek-Zuid is erop gericht om met meerdere grondeigenaren en waterschap Vechtstromen op een innovatieve manier te werken aan het integraal verbeteren van het waterbeheer in het gebied Deldenerbroek. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een duurzaam watersysteem in het gebied waarbij ook ruimte is voor landbouwers om hier gebruik van te maken. Hiernaast werken de ondernemers en het waterschap ook binnen dit project aan doelen op het gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit, bodemkwaliteit en het bodemklimaat.

Gezamenlijk Wijzer met Water Hof van Twente
De agrariërs in dit project gaan actief aan de slag met het Water- en Bodemplan waarin op bedrijfsniveau de problemen en oplossingen in kaart zijn gebracht. Deze maatregelen staan nu klaar voor uitvoering. Het doel van deze maatregelen is om de waterhuishouding (water vasthouden en afvoeren waar nodig) en de bodemgezondheid in combinatie met elkaar structureel te verbeteren op zowel bedrijfs- als gebiedsniveau.

Betrokken en deskundig
Stimuland heeft veel kennis van het landelijk gebied en wordt regelmatig door lokale overheden en ondernemers ingeschakeld voor uiteenlopende agrarische projecten. Zo speelt Stimuland bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in het project Boeren voor Drinkwater. In dit project werkt zij met ruim 100 agrariërs en verschillende kennispartners via individuele bedrijfsbegeleiding en kennisbijeenkomsten aan het verminderen van de belasting van het grondwater en tegelijkertijd aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de individuele deelnemers. Het project Boeren voor Drinkwater loopt sinds 2011 in de vijf meest kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor. In 2019 zijn de gronden in de drinkwaterwingebieden van Holten en Manderveen hier aan toegevoegd.


« Bekijk alle nieuwsberichten