Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

26 november 2018
Column Hendry van Ittersum: Hoe gaat het met uw erf?

“Hoe ziet u uw erf over 15 jaar? Dat vragen mijn Stimulandcollega’s en ik vaak tijdens erfbezoeken die we in opdracht van gemeenten of provincies uitvoeren. Deze vraag zet mensen aan het denken over hoe hun erf en daarmee ook hun leven er over 15 jaar uitziet....
Lees verder

26 november 2018
Denken door te Doen

Voor het programma Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel ontwikkelde Stimuland de 4D-aanpak waarmee sociale initiatieven tot bloei kunnen komen. Hierbij staan vier D’s centraal: Durven, Delen, Denken en Doen. Samen met lokale partners en vakspecialisten geeft Stimuland invulling aan deze aanpak....
Lees verder

26 november 2018
Agrarische agenda gemeente Oost Gelre

Dit voorjaar is in de gemeente Oost Gelre het project ‘agrarische agenda Oost Gelre’ van start gegaan. Mirjam Arends treedt namens Stimuland op als projectleider. Het doel van het project is om de huidige situatie van agrariërs in het gebied in kaart te brengen en om een breed gedragen visie......
Lees verder

26 november 2018
Kampen zet stappen naar een inclusieve gemeente

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking bekrachtigd. Hierin staat dat mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking volwaardig aan de maatschappij moeten kunnen deelnemen en dezelfde rechten en kansen hebben. Ongeveer 15% van de mensen in Nederland heeft een beperking....
Lees verder