Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Kulturhus

Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een kulturhus. Nederland is al meer dan 10 jaar vertrouwd met het kulturhusconcept. Kulturhus is een Scandinavisch begrip en staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen partijen is de kern van het kulturhusconcept. In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid.

In het kulturhusconcept werken meerdere partijen samen onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Binnen het kulturhusconcept leggen organisaties en verenigingen inventieve verbindingen. Deze partijen hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Werken volgens het kulturhusconcept is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken. Het draait nadrukkelijk niet om het gebouw maar om de samenwerking binnen dat gebouw.

Een overzicht van de al gerealiseerde en nog in ontwikkeling zijnde kulturhus projecten vindt u hier.