Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

De kunst afkijken - Quickscan overheidsparticipatie

Tijdens overleggen van contactambtenaren voor (kleine) kernen van Overijsselse gemeenten komen interne trajecten rond overheidsparticipatie regelmatig aanbod. Er is bij contactambtenaren behoefte om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Hierbij gaat het enerzijds om een beeld van hoe de gemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke organisaties zich ontwikkelen en anderzijds over de vraag hoe contactambtenaren vanuit hun rol en beleid lokale initiatieven kunnen faciliteren.
Met de quick scan overheidsparticipatie brachten wij eerder dit jaar in beeld hoe verschillende gemeenten omgaan met organisatieverandering en overheidsparticipatie.

Overheidsparticipatie is een breed begrip. Overheidsparticipatie in deze quickscan betekent dat je als gemeente ruimte maakt voor maatschappelijke initiatieven en actieve burgers en hen ondersteunt met uitdagend en passend beleid en dito dienstverlening. De gemeente als netwerkpartner in een netwerksamenleving (deze definitie komt van Birgit Oelkers, www.planenaanpak.nl).

In deze quickscan richten we onze vragen op de rol van de overheid in het mogelijk maken van lokaal initiatief. Dit hangt nauw samen met burgerparticipatie. Burgerparticipatie zien we als een brede algemene term voor alle activiteiten die de overheid onderneemt om burgers te betrekken bij haar activiteiten. Deze quickscan richt zich op het delen van kennis over keuzes die gemeenten maken over hoe om te gaan met lokaal initiatief. Overheidsparticipatie en burgerparticipatie zijn niet twee zijden van dezelfde medaille. Het zijn twee verschillende ontwikkelingen die in relatie met elkaar vorm krijgen.

Klik hier voor de totale quickscan overheidsparticipatie.