Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Magazine 'Wmo lokaal aanpakken met ambitie'

Magazine ‘Wmo lokaal aanpakken met ambitie’

Het magazine ‘Wmo lokaal aanpakken met ambitie’ is gemaakt met steun van de provincie Overijssel. Voor bestuurders én initiatiefnemers. Om u te inspireren. Om gouden tips en nieuwe ideeën te delen en betrokkenen aan het woord te laten.

Aan reuring geen gebrek op het platteland van Overijssel. Zo ook op het gebied van de Wmo. In ons dagelijks werk komen we veel mooie voorbeelden tegen van initiatieven die lokaal worden opgepakt. Bijvoorbeeld de combinatie van wonen en zorg in het eigen dorp, activiteiten om ontmoeting te stimuleren, extra burenhulp, werkzoekenden die bij lokale bedrijven of verenigingen aan de slag gaan of nieuwe vormen van dagbesteding.
U kunt het magazine online lezen:

Magazine voor initiatiefnemers

Magazine voor bestuurders

Ontvangt u liever een papieren versie? Stuur dan een mail naar info@stimuland.nl. Veel leesplezier!