Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Kanteling individuele zorg naar algemene voorziening in Overijssel - Quickscan stand van zaken

De verschuiving van duurdere (individuele) zorg naar collectieve, algemene voorzieningen komt in Overijssel moeizaam op gang. Veel gemeenten schuiven de 'transformatie' als gevolg van de Decentralisaties (noodgedwongen) nog voor zich uit. Het blijkt voor gemeenten, zorgpartijen en lokale bewonersinitiatieven lastig om verbinding met elkaar te vinden. Bewustwording van het belang van samenwerking en inzicht in successen op langere termijn zullen het komen jaar voor nieuwe initiatieven zorgen. Daar waar organisaties elkaar wel vinden, onstaat ondernemerschap en een sterke diversiteit aan initiatieven.

In deze quickscan wordt ingezicht gegeven in de stand van zaken rond de kateing in Overijssel.
Hiervoor zijn twaalf gemeenten, zorg- en/of welzijnsinstellingen bevraagd. Klik hier om de quickscan te downloaden.