Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Brochure duurzaam wonen en zorgen

De pilot ‘Duurzaam wonen en zorgen’ is opgestart door de provincie Overijssel met Overijsselse initiatiefnemers die zich hard maken voor hun zorgbehoeftige mede inwoners die zo lang mogelijk in hun eigen dorp willen blijven wonen. Initiatiefnemers die zich verdiepen in de wereld van de zorg en het vastgoed en daarbij kennis maken met ingewikkelde systemen en spelregels. Die kennis ontwikkelen over financieringsconstructies en organisatiestructuren en in overleg met de overheid zoeken naar geschikte locaties met inachtneming van wet- en regelgeving.

Geen gemakkelijke opgave. Om de ontwikkeling te faciliteren en om samen als overheid en initiatiefnemer te leren en kennis te ontwikkelen, is de provincie Overijssel een pilot gestart onder de naam ‘Duurzaam wonen en zorgen’. Een pilot waaraan verschillende initiatieven deelnemen die met en van elkaar leren waardoor een versnelling plaats kan vinden en er een kennisnetwerk ontstaat.

De trekkers willen de verslaglegging over deze pilot en de opgedane kennis delen zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Sommige waarnemingen zijn heel specifiek voor het thema wonen en zorg, andere waarnemingen zijn meer algemeen en ook van toepassing op ander type burgerinitiatieven.

Brochure Duurzaam wonen en zorgen

en

Bijlage bij de brochure