Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Kennisbank

In deze kennisbank hebben wij een aantal praktische hulpmiddelen voor u op een rijtje gezet.

Brochure duurzaam wonen en zorgen

De pilot ‘Duurzaam wonen en zorgen’ is opgestart door de provincie Overijssel met Overijsselse initiatiefnemers die zich hard maken voor hun zorgbehoeftige mede inwoners die zo lang mogelijk in hun eigen dorp willen blijven wonen. Initiatiefnemers die zich verdiepen in de wereld van de zorg en het vastgoed en daarbij kennis maken met ingewikkelde systemen en spelregels. Die kennis ontwikkelen over financieringsconstructies en organisatiestructuren en in overleg met de overheid zoeken naar geschikte locaties met inachtneming van wet- en regelgeving.

Geen gemakkelijke opgave. Om de ontwikkeling te faciliteren en om samen als overheid en initiatiefnemer te leren en kennis te ontwikkelen, is de provincie Overijssel een pilot gestart onder de naam ‘Duurzaam wonen en zorgen’. Een pilot waaraan verschillende initiatieven deelnemen die met en van elkaar leren waardoor een versnelling plaats kan vinden en er een kennisnetwerk ontstaat.

De trekkers willen de verslaglegging over deze pilot en de opgedane kennis delen zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Sommige waarnemingen zijn heel specifiek voor het thema wonen en zorg, andere waarnemingen zijn meer algemeen en ook van toepassing op ander type burgerinitiatieven.

Brochure Duurzaam wonen en zorgen

en

Bijlage bij de brochure

Meer informatie

Rol en positie van lokale belangenorganisaties

In Overijssel zien we een groot verschil tussen takenpakketten en de manier van werken van lokale belangenorganisaties.
Voor welke rol je ook kiest: het belangrijkste is dat het duidelijk is wat je doet.

Folder met meer informatie.

Meer informatie

Quickscan maatschappelijk vastgoed en de Wmo

De meeste Overijsselse dorpen, wijken of buurtschappen beschikken over zogenaamd maatschappelijk vastgoed: een buurthuis, wijkcentrum of multifunctionele accommodatie. In samenwerking met Arcon voerde Stimuland een quickscan uit om inzichtelijk te maken wat de bijdrage van maatschappelijk vastgoed is aan het behalen van gemeentelijke Wmo-doelen.

Quickscan

Meer informatie

Magazine 'Wmo lokaal aanpakken met ambitie'

Magazine ‘Wmo lokaal aanpakken met ambitie’

Het magazine ‘Wmo lokaal aanpakken met ambitie’ is gemaakt met steun van de provincie Overijssel. Voor bestuurders én initiatiefnemers. Om u te inspireren. Om gouden tips en nieuwe ideeën te delen en betrokkenen aan het woord te laten.

Aan reuring geen gebrek op het platteland van Overijssel. Zo ook op het gebied van de Wmo. In ons dagelijks werk komen we veel mooie voorbeelden tegen van initiatieven die lokaal worden opgepakt. Bijvoorbeeld de combinatie van wonen en zorg in het eigen dorp, activiteiten om ontmoeting te stimuleren, extra burenhulp, werkzoekenden die bij lokale bedrijven of verenigingen aan de slag gaan of nieuwe vormen van dagbesteding.
U kunt het magazine online lezen:

Magazine voor initiatiefnemers

Magazine voor bestuurders

Ontvangt u liever een papieren versie? Stuur dan een mail naar info@stimuland.nl. Veel leesplezier!

Meer informatie

De kunst afkijken - Quickscan overheidsparticipatie

Tijdens overleggen van contactambtenaren voor (kleine) kernen van Overijsselse gemeenten komen interne trajecten rond overheidsparticipatie regelmatig aanbod. Er is bij contactambtenaren behoefte om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Hierbij gaat het enerzijds om een beeld van hoe de gemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke organisaties zich ontwikkelen en anderzijds over de vraag hoe contactambtenaren vanuit hun rol en beleid lokale initiatieven kunnen faciliteren.
Met de quick scan overheidsparticipatie brachten wij eerder dit jaar in beeld hoe verschillende gemeenten omgaan met organisatieverandering en overheidsparticipatie.

Overheidsparticipatie is een breed begrip. Overheidsparticipatie in deze quickscan betekent dat je als gemeente ruimte maakt voor maatschappelijke initiatieven en actieve burgers en hen ondersteunt met uitdagend en passend beleid en dito dienstverlening. De gemeente als netwerkpartner in een netwerksamenleving (deze definitie komt van Birgit Oelkers, www.planenaanpak.nl).

In deze quickscan richten we onze vragen op de rol van de overheid in het mogelijk maken van lokaal initiatief. Dit hangt nauw samen met burgerparticipatie. Burgerparticipatie zien we als een brede algemene term voor alle activiteiten die de overheid onderneemt om burgers te betrekken bij haar activiteiten. Deze quickscan richt zich op het delen van kennis over keuzes die gemeenten maken over hoe om te gaan met lokaal initiatief. Overheidsparticipatie en burgerparticipatie zijn niet twee zijden van dezelfde medaille. Het zijn twee verschillende ontwikkelingen die in relatie met elkaar vorm krijgen.

Klik hier voor de totale quickscan overheidsparticipatie.

Meer informatie

Nieuwe huurders - brochure

De leegstand van maatschappelijk vastgoed is een sluimerend probleem met een immense omvang. De komende jaren komt er zo’n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed beschikbaar dat geen economische drager heeft. De laatste jaren is deze trend ook in dorpshuizen en mfa’s zichtbaar. Er ontstaan lege ruimtes in deze gebouwen waar ooit een kinderopvang, bibliotheek of peuterspeelzaal gehuisvest waren. Vooral de huurders die sterk afhankelijk zijn van subsidie, zeggen massaal de huur op. Ook de bezetting van multifunctionele ruimtes loopt terug.

Het gevolg is zichtbaar in teruglopende exploitaties van dorpshuizen en mfa’s. Tijd dus voor besturen om maatregelen te nemen. Het devies is ‘gewoon doen’. Maar er moet wel eerst geïnvesteerd worden voordat nieuwe huurders zich aandienen. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je het aan? We geven u een handreiking aan de hand van tips en twee praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

To be continued - opbrengsten

 

 

 

Meer informatie

Energy Pitch Overijssel

Energy Pitch Overijssel is een activiteit van Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel. Beide organisaties werken samen in de Energy Pitch om lokale initiatieven voor duurzame energie en/of glasvezel verder te helpen met professionaliseren. Energy Pitch Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Kijk hier voor een uitgebreid verslag van de Energy Pitch Overijssel georganiseerd op 23 oktober 2014.

Meer informatie

Kanteling individuele zorg naar algemene voorziening in Overijssel - Quickscan stand van zaken

De verschuiving van duurdere (individuele) zorg naar collectieve, algemene voorzieningen komt in Overijssel moeizaam op gang. Veel gemeenten schuiven de 'transformatie' als gevolg van de Decentralisaties (noodgedwongen) nog voor zich uit. Het blijkt voor gemeenten, zorgpartijen en lokale bewonersinitiatieven lastig om verbinding met elkaar te vinden. Bewustwording van het belang van samenwerking en inzicht in successen op langere termijn zullen het komen jaar voor nieuwe initiatieven zorgen. Daar waar organisaties elkaar wel vinden, onstaat ondernemerschap en een sterke diversiteit aan initiatieven.

In deze quickscan wordt ingezicht gegeven in de stand van zaken rond de kateing in Overijssel.
Hiervoor zijn twaalf gemeenten, zorg- en/of welzijnsinstellingen bevraagd. Klik hier om de quickscan te downloaden.

Meer informatie

Handleiding stoken op hout

Het project ‘Praktijknetwerk Innovatieve Techniek en Logistiek van Houtverbranding is in 2013 afgesloten met een laatste bijeenkomst waarbij het eindrapport, de Handleiding stoken op hout, is gepresenteerd.


In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op hoe het zit met vergunningen en emissie-eisen van houtkachels, aangevuld met allerlei praktische tips van gebruikers. Klik hier om de handleiding te downloaden.

Meer informatie

Kansenkaart biomassavergisting

Voor initiatiefnemers die in Overijssel duurzame energie uit biomassa willen produceren is de kansenkaart bio-energie ontwikkeld. Op de kaart is informatie te vinden over mogelijke vestigingslocaties, beschikbare co-vergistingsmaterialen en afzetmogelijkheden van biogas en/of warmte.

De kaart, gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel, richt zich vooral op kansen voor vergisting van biomassa ten behoeve van de productie van biogas. Klik om de kaart te bekijken.

 

Meer informatie

Agro & Food

In 2013 oganiseerde Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel de bijeenkomst 'Agro & Food - innovatie, inspiratie, netwerken'.
Informatie over o.a. new food, duurzame productie, biobases en landschap en leisure.

De meest inspirerende voorbeelden en een overzicht van de organisaties die zich bezig houden met dit onderwerp (ondernemersloketten / ketenregisseurs, kennis, geld, regels) zijn opgenomen in een kennisbundel.

Meer informatie

Bijzonder actief in het kulturhus

In Kulturhus ’t Olde Staduus in Genemuiden wordt dagbesteding aangeboden voor mensen met een verstandelijke beperking. Werkendeweg is veel nuttige ervaring opgedaan en is een resultaat bereikt waar Genemuiden trots op kan zijn.
In een boekje zijn ervaringen en goede tips gebundeld om te delen met anderen:

‘Bijzonder actief in het kulturhus’

Meer informatie

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoering steunfunctietaken door Stimuland

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoering steunfunctietaken door Stimuland

In november en december 2015 voerde de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente onderzoek uit naar de klanttevredenheid over de steunfunctietaken die Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel uitvoert. Hiervoor sprak de Wetenschapswinkel met ambtenaren en bestuurders van gemeenten, met medewerkers en bestuurders van werkgroepen en kulturhusen en met samenwerkingspartners. Het onderzoek resulteerde in een 7,8 als rapportcijfer. En daar zijn wij natuurlijk erg blij mee!

Deskundig, laagdrempelig en professioneel betrokken
Positieve punten die regelmatig ter sprake kwamen in de gesprekken met de geïnterviewden is dat Stimuland goed inspeelt op de ontwikkelingen die zich afspelen in en bij gemeenten. Daarnaast werd vooral ook de deskundigheid, het informele en laagdrempelige karakter en de professionele betrokkenheid van Stimuland benadrukt. Ook gaven meerdere respondenten aan dat ze Stimuland beschouwen als een betrouwbare en ervaringsrijke organisatie met een goed beeld van zowel de eigen kracht als die van de samenleving.

Zijn er dan geen verbeterpunten?
Ja natuurlijk zijn die er. Respondenten geven aan dat we wel iets minder bescheiden mogen zijn. Een enkele geïnterviewde gaf daarnaast aan dat we soms sneller in kunnen spelen op behoeftes en dat er zo nu en dan wat innovatie ontbreekt. De aangereikte verbeterpunten zijn voor ons net zo waardevol als de punten waar de respondenten aangeven tevreden over te zijn. Ons streven is om namelijk om blijvend te verbeteren, of het nu gaat om onze mensen, onze producten of de diensten die wij leveren.

Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek.

Meer informatie