Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Plattelandseconomie

Een plattelandseconomie is een economie die aansluit op de specifieke waarden van het platteland, op de vraag naar passende werkgelegenheid en op de behoefte aan voorzieningen in een gebied. Daarnaast kan het een belangrijke aanvulling zijn op de vitaliteit en het rendement van bestaande agrarische en kleine MKB ondernemingen.

Het realiseren van een toekomstbestendige plattelandseconomie staat in al onze gesprekken en activiteiten centraal. In dit kader houden we ons bijvoorbeeld bezig met zaken op het gebied van gebiedscoördinatie, duurzame energie, kavelruil, natuurbehoud en –beheer, het verbeteren van de waterkwaliteit en multifunctionele landbouw. We zien ons zelf als spin in het web en als kennismakelaar die zich richt op het versterken van het ondernemerschap, het stimuleren van samenwerking en het vergroten van het innoverend vermogen op het platteland. Kortom: als motor van duurzame plattelandseconomie.


Leefbaarheid

Leefbare dorpen zijn belangrijk voor bewoners. In dorpen en wijken zijn initiatiefrijke mensen te vinden die hun leefomgeving zelf willen vormgeven. Het belang van het slim combineren van activiteiten en initiatieven neemt als gevolg van de economische ontwikkelingen verder toe. Werken aan leefbaarheid is een essentieel onderdeel van ons werk. Wij voeren in dit kader onder andere steunfunctietaken voor de provincie Overijsssel uit waarbij wij gemeenten helpen bij het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. We richten ons daarbij op het exploitabel krijgen en houden van collectieve voorzieningen en het versterken van burgerkracht.

Daarnaast geven we advies en informatie aan bestuurders van kulturhusen en multifunctionele accommodaties en werken we samen met hen aan het verder professionaliseren van hun voorziening. Maar we helpen bijvoorbeeld ook dorpen bij het opstellen van dorpsplannen. Het verbinden van mensen en initiatieven, dat is waar wij bij het werken aan leefbaarheid op inzetten.