Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Workshop Wmo 26 februari 2014

Voor lokale organisaties zoals plaatselijke belangen, besturen van dorpshuizen en sportverenigingen bieden de veranderingen in het zorg- en welzijnsveld mooie kansen voor ontwikkeling en ondernemerschap. Op woensdagavond 26 februari 2014 organiseert Stimuland in Oudleusen daarom kosteloos een workshop over de Wmo en de betekenis voor lokale organisaties.
In deze workshop krijgt u praktische informatie over de veranderingen in de Wet op de maatschappelijke ondersteuning. Ook de ontwikkelingen rond de AWBZ, jeugdzorg en de Participatiewet komen aan bod.


Meer informatie over inhoud en opgave.

26 februari 2014