Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Wmo-bijeenkomst 'Wij Maken Overijssel samen sterk' - 12 juni 2014

U kunt zich  inschrijven voor de Provinciale Wmo-bijeenkomst ‘Wij Maken Overijssel samen sterk’ op donderdagmiddag 12 juni 2014 in het bestuursgedeelte van het Provinciehuis in Zwolle.

Doel van de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst ontmoet u collega’s van andere gemeenten die werken aan de uitvoering van de Wmo, Decentralisaties en Transities. De deelnemers vormen een ruime bron aan kennis en ervaring. Boeiende workshops geven gelegenheid deze kennis te vergroten of te delen. Ook krijgt u informatie over actuele ontwikkelingen op terreinen verwant aan de Wmo. Er is voldoende ruimte om te netwerken en we horen van Joop Hofman welke kansen ‘zandbakmanagement’ biedt.

Voor de organisatoren, Arcon, Stimuland, Sportservice Overijssel en de provincie Overijssel, biedt deze dag tevens de gelegenheid om te horen welke inzet u het komende jaar (2015) van hen verwacht.

Een korte impressie van het programma

12.00 – 13.00 uur ontvangst en lunch
13.00 – 13.20 uur opening
13.25 – 14.20 uur ronde 1 parallelsessies
14.25 – 15.20 uur ronde 2 parallelsessies
15.20 – 15.50 uur pauze
15.50 – 16.30 uur plenaire lezing
16.30 – 17.30 uur netwerkborrel

Uitgebreide informatie over de inhoud van de parallelsessies en de afsluitende lezing over ‘zandbakmanagement’ door Joop Hofman vindt u hier (website Sportservice Overijssel).

Inschrijven is mogelijk tot 4 juni a.s. via het inschrijfformulier. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. Binnen twee dagen na uw inschrijving ontvangt u per mail van ons een ontvangstbevestiging. In de week van de bijeenkomst, rond 10 juni ontvangt u dan nog een herinneringsmail met de laatste informatie.

Graag ontvangen wij u op 12 juni, dus wellicht tot dan!

12 juni 2014

Renske de Man
Projectmanager