Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuwe energie in mestverwerking 26 februari 2014

Stimuland en Countus nodigen u van harte uit voor een informatieve en inspirerende middag voor veehouders, mestverwerkers, akkerbouwers, loonwerkbedrijven en adviseurs. Naast interessante inleidingen - met gelegenheid voor vragen en discussie - is er een bedrijvenmarkt met initiatiefnemers en aanbieders van diensten op het gebied van mestverwerking en afsluitend een excursie naar een mestverwerkingsbedrijf.

Sinds 1 januari jl. is verwerking van een deel van het mestoverschot wettelijk verplicht. Om aan de wet te voldoen moet het overschot aan fosfaat buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. De grootste opgave ligt er voor de varkens- en rundveemest. Wat zijn de consequenties van deze mestverwerkingsplicht en welke mogelijkheden hebben veehouders om er aan te voldoen? Welke technieken zijn er om mest te verwerken op grote schaal of juist op het eigen bedrijf? Welke nieuwe kansen doen zich voor?

Laat u informeren tijdens de informatiebijeenkomst | bedrijvenmarkt | excursie op woensdag 26 februari 2014 van 12.00 tot 16.30 uur op de Anerhof, Marsweg 6 in Ane.

De deelname is gratis. U dient zich alleen wel aan te melden via info@stimuland.nl

Uitgebreide informatie, inclusief het programma met daarop een actueel overzicht van de bedrijven die zich presenteren tijdens de bedrijvenmarkt is hier beschikbaar.

26 februari 2014

Harry Roetert
Projectmanager