Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Feit of interpretatie | wethoudersbijeenkomst | 16 maart 2015 | Dalfsen

Samen met Bouwstenen voor Sociaal organiseert Stimuland op 16 maart 2015 een themabijeenkomst voor wethouders met maatschappelijk vastgoed in portefeuille. Iedere wethouder worstelt in zijn eigen omgeving met dit thema. Er ligt immers een flinke transformatieopgave op het gebied van onderwijs en zorg. En door krimp en ontwikkelingen in de samenleving is er sprake van leegstand. Het ontbreekt bestuurders vaak aan bruikbare instrumenten voor het vastgoedbeleid. De bestaande (wettelijke) kaders zijn bovendien ontoereikend voor integrale afwegingen.

Methodiek Gebiedsdekkende Voorzieningen
Tijdens de bijeenkomst op 16 maart 2015 in de Trefkoele+ in Dalfsen van 16.30 tot 19.30 uur, staan we stil bij bestuurlijke houvast en het te gebruiken instrumentarium.  Er is speciaal aandacht voor de methodiek Gebiedsdekkende Voorzieningen, een model waar Stimuland en Denion samen met Overijsselse gemeenten mee hebben gewerkt. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het magazine dat Stimuland maakte over de verschillende methodieken als ondersteuning bij ontwikkelen beleid voor maatschappelijk vastgoed uitgereikt aan gedeputeerde Boerman.

Meer informatie:
vooraankondiging | uitnodiging
informatie op website Bouwstenen

30 januari 2015